Profil spoločnosti

Zaoberáme sa projektovou a poradenskou činnosťou v oblasti ekológie, starostlivosti o životné prostredie a v oblasti ochrany prírody a krajiny. V projektovej oblasti sa venujeme hlavne tvorbe krajinnoekologických plánov a spracovaniu územných systémov ekologickej stability pre potreby územného plánovania a pozemkových úprav. Tieto činnosti dopĺňa poradenstvo a ako aj spracovanie dokumentov v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA/SEA).

V súvislosti s implementáciou európskeho práva do národnej legislatívy, nastali v posledných rokoch rozsiahle zmeny v legislatíve ochrany prírody a krajiny, životného prostredia, ochrany vôd a ovzdušia ako aj v odpadovom hospodárstve. Z tohto dôvodu Vám ponúkame naše odborné poradenstvo na zabezpečenie potrebnej istoty pri Vašich aktivitách.

Naším hlavným cieľom je hľadať vhodné ekologické riešenia pri tvorbe krajiny a pri skvalitňovaní životného prostredia a našou snahou je pracovať kvalitne, svedomito a efektívne k spokojnosti našich klientov.

Odborná spôsobilosť

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA/SEA)

Zapísaná v zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie pod reg. č. 565/2011/OEP v odboroch a oblastiach:

  • 2f         - environmentalistika
  • 2y        - ochrana prírody
  • 3o        - územný rozvoj a územné plánovanie
  • 3m       - stavby, zariadenia a činnosti na rekreáciu a cestovný ruch

 

Dokumentácia ochrany prírody a krajiny

Zapísaná v zozname odborne spôsobilých osôb pod reg. č. F106/2011 a oprávnená vyhotovovať dokumentáciu ochrany prírody a krajiny:

  • dokumenty starostlivosti o dreviny
  • dokumenty miestneho územného systému ekologickej stability

Kontaktné údaje

Mgr. Jana Sálková


nám. SNP 23

811 01 Bratislava

Slovenská republika


IČO: 43 857 001

DIČ: 107 247 5844


Email: info@terraplan.sk

Tel.: +421 907 325 107

Kontaktný formulár