Služby

Krajinnoekologický plán

Krajinnoekologický plán predstavuje základný územnoplánovací podklad pre tvorbu územnoplánovacej dokumentácie.

Tvorba krajinoekologického plánu predstavuje proces vzájomného zosúlaďovania priestorových požiadaviek hospodárskych a iných činností človeka s krajinno-ekologickými podmienkami, ktoré vyplývajú zo štruktúry krajiny. Výsledkom je ekologicky optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia súčasne zabezpečujúce vyhovujúcu ekologickú stabilitu priestorovej štruktúry krajiny, ochranu a racionálne využívanie prírody, biodiverzity a prírodných zdrojov, tvorbu a ochranu územného systému ekologickej stability a bezprostredného životného prostredia človeka. Štruktúra krajiny a jej prvky sa prejavujú ako limity, obmedzenia alebo podporujúce faktory požadovaných činností v danom území.

Povinnosť vypracovania krajinnoekologického plánu vyplýva z § 19c ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a tvorí podklad pre vypracovanie Problémového výkresu, ktorý tvorí súčasť etapy Prieskumy a rozbory v rámci procesu tvorby územnoplánovacej dokumentácie.

Kapitoly Ochrany prírody a krajiny, Životné prostredie a Zeleň pre potreby ÚPN

Pre územnoplánovaciu dokumentáciu podrobne spracujeme problematiku ochrany prírody, ochrany prírodných zdrojov, životného prostredia, zhodnotenie súčasnej vegetácie a návrh vegetačných úprav v riešenom území. Mapové prílohy dokumentácie vypracúvame s využitím geografických informačných systémov (GIS) alebo CAD.

Územný systém ekologickej stability

ÚSES predstavuje systémový prístup riešenia kvality krajinného prostredia. Je to celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ktoré zabezpečujú rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Cieľom ÚSES je zachovanie, vytvorenie a udržiavanie optimálnej štruktúry v krajine s cieľom minimalizovať negatívne strety medzi prvkami prírodného prostredia a antropogénnou činnosťou.

Je súčasťou legislatívy, je všeobecným ekologickým regulatívom rôznych plánov a projektov a stáva sa povinnou súčasťou rozhodovacích procesov (napr. v súčasnej etape územnoplánovacích dokumentácií je ich rozhodujúcou súčasťou).

Základ tohto systému tvorí kostra ÚSES pozostávajúca z biocentier, biokoridorov a interakčných prvkov. Významnou súčasťou vytvorenia celoplošného ÚSES je aj systém opatrení na ekologicky optimálnu organizáciu a využívanie krajiny. Realizácia spracovania dokumentácií ÚSES bola uskutočňovaná na troch základných úrovniach: nadregionálnej, regionálnej a miestnej.

Návrh miestneho územného systému ekologickej je súčasťou návrhu územného plánu obcí a miest. V prípade pozemkových úprav slúži ako podklad pre spracovanie Všeobecných zásad priestorového a funkčného usporiadania.

Dendrologický prieskum a návrh zelene

Pre potreby investičnej výstavby (projektovej dokumentácie, zámer EIA atď.) vypracujeme podrobný dendrologický prieskum, v ktorom stanovíme druhové zloženie, početnosť, sadovnícku hodnotu, zdravotný stav, poškodenie drevín, spoločenskú hodnotu podľa platnej legislatívy ako aj návrh drevín na výrub.

Dendrologický prieskum je vypracovaný štandardnými postupmi podľa aktuálnej legislatívy, vychádza z podrobného terénneho prieskumu a odborného zhodnotenia drevín. Výstupom je podrobná sprievodná správa, tabuľky s vyhodnotením inventarizácie, výkresy a fotodokumentácia.

EIA/SEA

EIA (Environmental Impact Assessment) – posudzovanie vplyvov na životné prostredie je povoľovací proces, ktorý na Slovensku ustanovuje zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon okrem EIA definuje aj SEA (Strategic Environmental Assessment) – strategické environmentálne hodnotenie. Jednotlivé činnosti/dokumenty vymedzené zákonom, musia prejsť procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Ponúkame spracovanie nasledovných dokumentov:

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

  • Zámer
  • Správa o hodnotení

 

Strategické environmentálne hodnotenie (SEA)

  • Oznámenie o strategickom dokumente
  • Správa o hodnotení strategického dokumentu
  • Odborný posudok (odborná spôsobilosť č. reg. 565/2011/OEP)

K vypracovaniu dokumentácie pristupujeme zodpovedne a kvalifikovane, tak aby celý proces EIA prebehol bezproblémovo a úspešne.

 

 

Kontaktné údaje

Mgr. Jana Sálková


nám. SNP 23

811 01 Bratislava

Slovenská republika


IČO: 43 857 001

DIČ: 107 247 5844


Email: info@terraplan.sk

Tel.: +421 907 325 107

Kontaktný formulár